Publication

5/3/2018

איראן גרעינית? גם אם מדובר בשקר צריך לבודד אותה

מאות אלפי המסמכים על גבי 183 התקליטורים הוכיחו שאיראן המשיכה לרקוח את שאיפותיה לפיתוח נשק גרעיני מתחת לאפה של הקהילה הבינלאומית. חלק מהמנהיגים וכלי התקשורת טוענים שאין כל חידוש, וחלק אחר, כמו האיחוד האירופי, טוען כי אין בחשיפת ראש הממשלה הישראלי עדות לכך שאיראן הונתה את העולם. גם בארץ חלק מכלי התקשורת זלזלו בתגלית, כאילו היה מדובר במשחק ילדים.

ראשית, נניח ויש צדק בדבריהם ומדובר בהצגה שחשפה חומר מיושן, עדיין יהיה בריא ללכת על הצד הזהיר. לא להתכווץ מפחד, אבל כן להשתדל להתרחק מסכנה עתידית שעלולה להתרחש.

שנית, גם אם מדובר בכלי פוליטי, אל לנו לזלזל ולשפוט את המידע המודיעיני בחיפזון, בטח לא לפי הרגשות המתחלפות בנו ומוליכות אותנו שולל. כבר אמרו חז"ל: "אין חכם כבעל ניסיון", ו"איזהו החכם? הרואה את הנולד". אם כן, כדי לחרוץ גורלות עלינו להיות מנוסים היטב ולהכיר את התמונה במלואה. 

שלישית, בואו נרחיק לכת ונניח שכל הפרשה של איראן גרעינית היא תעמולה אחת גדולה – שקר וכזב, סיפור מפוברק שהומצא לצורך מטרות שונות, ולמעשה מעולם לא הייתה לרפובליקה האסלאמית של איראן שאיפה גרעינית כלשהי. זה אינו משנה כלל. בכפר הגלובלי שאנו חיים בו, בעולם האינטגרלי שבו תלות הדדית היא שם המשחק, אסור לאפשר לאף מדינה להפגין בריונות, כוחניות וגאווה כלפי השאר. גם אם מדובר באיומי סרק.

מכאן, לדעתי, חובה על הקהילה הבינלאומית להטיל סנקציות חדשות וקשות על מנת לבודד את איראן ולנטרל אותה מחימוש גרעיני. בעולם מקושר, ניתוק הקשרים של מדינה אחת משאר המדינות יחליש את כוחה, יערער את יציבותה, ולבסוף ימתן אותה. כמו כל אדם בעולם, אף מדינה אינה רוצה להרגיש חרם, והצורך שלה בקשרים עם מדינות אחרות הוא כמו אוויר לנשימה. בסופו של דבר, המטרה לפי חכמת הקבלה, היא תיקון ואיזון, ולא בידוד והתבדלות; כמו שכותב "בעל הסולם" במאמרו "השלום בעולם": "כל דבר שישנו במציאות, הן טוב והן רע, ואפילו היותר רע ומזיק שבעולם – יש לו זכות קיום, ואסור להשחיתו ולבערו כליל מן העולם אלא שמוטל עלינו רק לתקנו, ולהביאו למוטב".

Media Downloads

Article TextDOCX